Salg- og leveringsbetingelser for Solenergi Norge AS

1. Generelt

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom partene dersom annet ikke er skriftlig avtalt og anses akseptert av kjøperen ved signering av tilbudet.

2. Salgsavtale

Det skal inngås en skriftlig salgsavtale som angir salgsgjenstanden (leveransen), og enhver endring skal skriftlig avtales for å anses som forpliktende for partene. Montering er ikke inkludert med mindre dette uttrykkelig fremgår av salgsavtalen. Instruksjon og opplæring forbundet med leveransen er ikke inkludert, med mindre dette uttrykkelig fremgår av salgsavtalen.

3. Tolkningsregler ved motstrid/uoverenstemmelser

De generelle salgs- og leveringsbetingelser og salgsavtalen, med eventuelle endringer, utgjør samlet kontrakten mellom partene.

Er det motstrid mellom dokumentene gjelder salgsavtalen foran de generelle salgs og leveringsbetingelser.

Ved motstrid i de enkelte dokumenter gjelder spesielle bestemmelser foran generelle. Er det ytelser/gjenstander som er inntatt i tegninger / illustrasjoner / bilder, men som ikke fremkommer i leveringsbeskrivelsen, er de ikke del av leveransen.

4. Kjøpers medvirkning

Kjøper skal overlevere tegninger, beskrivelser og beregninger som er nødvendig for selgers leveranse. Kjøper bærer risikoen for feil, uoverensstemmelser og ufullstendigheter i underlagsmateriale som overleveres selger.

Kjøper skal tilrettelegge og forestå mottak av leveransen, herunder at det fysiske arbeidsunderlaget som er påkrevet for at selger skal kunne gjennomføre leveransen, er tilrettelagt og ferdig.

Merkostnader med leveransen knyttet til forhold kjøper bærer risikoen for, faktureres kjøper som regningsarbeider. Ansvaret for merkostnader reduseres kun dersom selger måtte forstå at det forelå feil i det overleverte materialet eller måtte forstå at kjøpers tilrettelegging ikke var tilstrekkelig, og har unnlatt å varsle om feilen.

5. Pris

Alle priser oppgis i NOK eks. mva.

6. Betaling

Alle leveranser skal betales ved levering, dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Kjøper forplikter seg til å stille sikkerhet for riktig betaling før varene blir levert dersom selgeren forlanger dette. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter iht. gjeldende satser.

Kjøper kan ikke bringe eventuelle krav til motregning i den avtalte kjøpesum, med mindre motkravet er skriftlig erkjent av selger.

Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av vederlaget selv om det reklameres på en mangel eller gjøres gjeldende krav som følge av forsinkelse, med mindre kravet er skriftlig erkjent av selger.

7. Salgspant

Selgeren har salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil kjøpesummen er fullt betalt.

8. Levering

Salgsgjenstanden regnes som levert når denne er stilt til kjøpers rådighet på avtalt leveringssted eller det leveringssted som oppgis av selger.

Leveransen anses å være stilt til kjøpers rådighet når leveransen er ankommet leveringssted ulosset. Kjøper må selv besørge lossing om ikke annet er avtalt. Kjøper er selv ansvarlig for at anleggsplassen er ryddet og klargjort for montering.

9. Forsinkelse

Oppgitt leveringstid er veiledende hvis det ikke er uttrykkelig avtalt leveringstidspunkt.

Overholdes ikke avtalt leveringstidspunkt og dette skyldes forhold selger er ansvarlig for, har kjøper krav på erstatning i tråd med punkt 14 nedenfor.

10. Mangler

10.1 Hva som er mangler

Kjøper kan gjøre gjeldende mangler der ytelsen ikke er i samsvar med kontrakten. Kjøper bærer selv risikoen for at salgsgjenstanden passer til eget behov.

10.2 Selgers rett til utbedring, omlevering eller kreditering av kjøpesum

Selger har rett til å utbedre/rette enhver mangel, forutsatt at dette blir gjennomført innen rimelig tid etter at kjøper har reklamert over mangelen.

Dersom det foreligger en vesentlig mangel, kan selger fritt velge å utbedre / rette, omlevere eller kreditere kjøperen for fakturabeløpet.

10.3 Prisavslag

Dersom utbedring/retting ikke er mulig, eller medfører en uforholdsmessig kostnad for selger, har selger rett til enten å gi et forholdsmessig prisavslag eller å ta produkter i retur og kreditere kjøperen for fakturabeløpet.

10.4 Øvrige mangelkrav

Dersom selger velger å imøtekomme mangelskrav etter bestemmelsene i 10.2 og 10.3 kan kjøper ikke gjøre gjeldene noen andre krav mot selger.

I andre tilfeller kan kjøper kreve prisavslag, erstatning etter punkt 14 eller heve kontrakten i medhold av punkt 12.

11. Heving av avtalen fra selgers side

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller vesentlig mislighold av øvrige kontraktplikter fra kjøpers side.

Selger har også rett til å heve avtalen selv om ytelsen/jenstanden er levert.

Ved hevning av avtalen kan selger kreve ethvert tap dekket av kjøper.

12. Heving av avtalen fra kjøpers side

Kjøper kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene fra selgers side. Dette gjelder likevel ikke ved mangler der selger foretar oppfyllelse i medhold av pkt 10.2 eller 10.3.

Kjøper kan kreve erstatning for sine tap i medhold av pkt 14.

13. Undersøkelsesplikt – Reklamasjon

Kjøper plikter undersøke leveransen ved levering, og kan ikke senere påberope seg mangler ved leveransen som han burde ha oppdaget ved en slik undersøkelse. Oppdages det mangler ved overtakelsen plikter kjøper straks å reklamere skriftlig.

Er mangelen skjult, og dermed ikke kunne oppdages ved overleveringen, plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at han har eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom det ikke er reklamert i tide bortfaller kjøpers krav.

14. Erstatningsansvar for selger

Selger er erstatningsansvarlig overfor kjøper for økonomiske tap i den grad dette følger av foreliggende bestemmelse.

Selger er kun forpliktet til å betale erstatning ved forsinkelse eller mangler dersom det foreligger uaktsomhet fra selgers side.

Ved forsinkelse, mangler eller annet mislighold er selger ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, herunder men ikke begrenset til tapt fortjeneste, tapt omsetning, tapte innsparingsmuligheter, krav fra tredjepart eller annen konsekvens-skade påført kjøperen. Selger sitt ansvar av enhver art er begrenset til kontraktssummen.

15. Fritakelsesgrunner

Ved force majeure eller annen oppfyllelseshindring utenfor selgers kontroll som selger ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning ved avtalens inngåelse eller å unngå eller overvinne følgene av, kan kjøper ikke kreve erstatning eller gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende så lenge hindringen foreligger.

Dersom hindringen eller den manglende muligheten for å overvinne følgene av den fortsatt foreligger tre måneder etter at den inntrådte, kan hver av partene ansvarsfritt heve avtalen.

16. Avbestilling

Kjøper har rett til å avbestille leveransen helt eller delvis. Ved avbestilling skal kjøper betale alle kostnader som er påløpt, og vil påløper, som følge av den avbestillingen, samt dekke fortjenestetapet til selger.

Tvister:
Enhver tvist som måtte oppstå skal avgjøres etter norsk rett og partene vedtar selgers forretningssted som verneting.